Πολιτική απορρήτου
Η παρούσα πολιτική απορρήτου σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ιστοσελίδα μας, η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός Ε.Ε. 2016/679). Σε κάθε περίπτωση το Κτήμα Χατζηβαρύτης διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων του παρόντος περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατόπιν σχετικής ανάρτησης, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων
Το Κτήμα Χατζηβαρύτης διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και διαβεβαιώνει ότι αυτά δε μεταβιβάζονται σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και για κανένα λόγο, με μοναδική εξαίρεση σχετικών διατάξεων του Νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία αποστέλλετε, αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Έχετε κάθε στιγμή τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσετε την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, τη διόρθωση αυτού ή την αλλαγή του. Το Τμήμα Πωλήσεων είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων, που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Όταν η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση σύμβασης της οποίας είστε συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή όταν κάνετε μια αγορά από το φυσικό μας κατάστημα (πώληση, τιμολόγηση, αποστολή προϊόντων) και όταν η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση μας, δηλαδή αρχειοθετούμε αυτά για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Επίσης, χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας, για την παροχή σε τρίτα μέρη στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς όμως οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας
Η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται μόνο για μία φορά και μόνο για τη συγκεκριμένη συναλλαγή για την εξόφληση αγαθών/υπηρεσιών προς το Κτήμα Χατζηβαρύτης. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies
Το Κτήμα Χατζηβαρύτης μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη κατά τη χρήση ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. Καλάθι αγορών). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Κτήματος Χατζηβαρύτης, και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Κτήματος είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση όμως, που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Κτήματος Χατζηβαρύτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων
Έχουμε εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι, εξ ορισμού, υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό της επεξεργασίας. Διαθέτουμε ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση θα σας ενημερώσουμε άμεσα καθώς και την αρμόδια εποπτική αρχή.

Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα δεδομένα που δίνετε στο το Κτήμα Χατζηβαρύτης υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων μας.

Ο εφαρμοστέος νόμος (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων) παρέχει εκτεταμένα δικαιώματα στα υποκείμενα των δεδομένων (δικαιώματα ενημέρωσης και παρέμβασης) έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για τα οποία σας ενημερώνουμε παρακάτω.
• Δικαίωμα πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 15
• Δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρθρο 16
• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») σύμφωνα με το άρθρο 17
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18
• Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 19
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 20
• Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3
• Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 77

Εάν, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε σε αυτήν την επεξεργασία, η οποία θα έχει ισχύ για το μέλλον. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των σχετικών δεδομένων. Διατηρούμε όμως το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι (π.χ. φορολογικοί) οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 15 Απριλίου 2020.
Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.